برگزاری مراسمات و جشنواره ها

برگزاری و تشریفات مراسمات و جشنواره های مختلف ملی و بین المللی