کارگاه های هنری

کارگاه های هنری گروه بارکاو

کارگاه خوشنویسی

مدرس : سارا رزمجویی

هشت جلسه به صورت غیر حضوری با ارائه فیلم های آموزش و پشتیبانی تا پایان دوره

خوشنویسی

  • قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • ۰ تومان