طُ قَشَنگ ترین اتفاق زندگی مایی

سید محمدحسن 

ای تنها دلیل رد کردن هر دلیل
و ای تنها بهانه ی آوردن هر بهانه

طُ قَشَنگ ترین اتفاق زندگی مایی